Algemene voorwaarden

geregistreerd en gedeponeerd kvk

OPDRACHTNEMER

Makelaarskantoor ‘De Makelaarsveste’ in Kampen, hierna te noemen opdrachtnemer. Opgenomen in de registers van de Kamer van Koophandel Zwolle onder KvK-nummer 68380674.

De Makelaarsveste Kwekerije 18 8266 KH Kampen 038 785 2255 info@makelaarsveste.nl

OPDRACHGEVER

De opdrachtgever is een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ALGEMEEN

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand doordat een door opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding schriftelijk, per mail of anderzijds wordt aanvaard en bevestigd door de opdrachtgever.

 

Bedenktijd

Na ondertekening van de bemiddelingsovereenkomst is er een bedenktermijn van zeven dagen na dagtekening, tenzij nadrukkelijk vooraf door partijen anders schriftelijk is vastgelegd. Bijvoorbeeld als in opdracht van opdrachtgever de opdracht direct moet worden opgestart. De opdrachtgever verliest hierdoor de mogelijkheid tot ontbinding op basis van de bedenktermijn.

 

Aanvang overeenkomst

De werkzaamheden worden na ontvangst van de schriftelijke bevestiging, na volledige betaling van de opstartkosten als overeengekomen in de bemiddelingsovereenkomst en na het verstrijken van de bedenktermijn opgestart. 

Bij een door de opdrachtgever aangeboden woning of onroerend object informeert de opdrachtgever de opdrachtnemer zo volledig mogelijk en houdt geen essentiële informatie betreffende de woning of onroerend object achter. 

Na ondertekening van de bemiddelingsovereenkomst is de opdrachtgever het overeengekomen tarief van de opdracht aan de opdrachtnemer verschuldigd. 

 

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de opdracht en/of bemiddelingsovereenkomst is bekend gemaakt. Vertrouwelijke informatie is aangegeven door een van de partijen zelf of als de inhoud, de aard en/of de kwetsbaarheid van de informatie zodanig blijkt te zijn dat deze naar Nederlandse maatschappelijke normen en waarden als ‘vertrouwelijk’ wordt gezien.


Aansprakelijkheid 

De opdrachtgever behoudt zich van onbedoelde fouten in drukwerk, presentaties of websites. Alle door de opdrachtgever uitgebrachte informatie is onder voorbehoud van misplaatste media, teksten, typ- of schrijffouten en dergelijke.

Bij het inschakelen van derden in opdracht van de opdrachtgever is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of schade van welke aard dan ook. 

Onder tekortkomingen en/of schade wordt verstaan onder andere het maken van fouten, nalatigheid, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheid en dergelijke fouten bij de uitoefening van de opdracht respectievelijk de gevolgen daarvan, welke onder normale oplettendheid en wijze van uitoefening in professionaliteit vanuit de functie hadden kunnen worden voorkomen. 

Inschakelen van derden geschiedt altijd in opdracht van, voor rekening van en uit naam van de opdrachtgever. Dit betreft een nieuwe verbintenis tussen opdrachtgever en derde(n).

Bij het te laat of niet leveren van de woning of het onroerend object door de opdrachtgever is de opdrachtnemer niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of ander gevolgen in welke vorm die als gevolg hieruit voortvloeien. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het leveren van de woning of het onroerend object. 

Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit fouten of foutmeldingen in computerapparatuur, computerprogramma’s, meetapparatuur en/of software, tenzij de leverancier van betreffende apparatuur of software aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald. De opdrachtgever wordt zelf verantwoordelijk geacht, op grond van wettelijke verplichting, de correcte gegevens te overleggen aan opdrachtnemer en derden.  

Onder ‘gegevens’ wordt tenminste verstaan personalia, adresgegevens, legitimatie behorende de opdrachtgever benodigd voor het opstellen van de bemiddelingsovereenkomst en ter uitvoering van de opdracht.

 

Privacy 

Persoonsgegevens worden uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de opdracht op basis van de bemiddelingsovereenkomst en wetgeving verwerkt. De uitvoering geschiedt op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uit zorgvuldigheid en voor trainingsdoeleinden kunnen onze (telefoon)gesprekken worden opgenomen.

 

Publicatie

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in opdracht aangedragen woningen of andere onroerend objecten met bijbehorende informatie zoals prijs en locatiegegevens op haar website, Facebook, LinkedIn, Instagram e.d. te presenteren, tenzij vooraf anders met opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.

 

 

Auteursrecht en copyright ©

“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” (Artikel 1 Auteurswet)

Alle foto’s en teksten, plattegronden, films of enigszins ander door opdrachtnemer vervaardigde beelden in welke vorm dan ook zijn eigendom ‘De Makelaarsveste ’. Het is niet toegestaan om deze zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer   te kopiëren, vermenigvuldigen, publiceren, opslaan, aanpassen of op enig andere wijze , online of offline te gebruiken.  

 

Annulering

De opdrachtgever is zich ervan bewust dat eenmaal de opdracht te hebben verleend, dit tot de financiële verplichting tot betaling van het overeengekomen tarief leidt met een betalingstermijn van zeven dagen, met in acht name van de bedenktermijn.

 

Klachten

Mocht er onvrede zijn over de manier van dienstverlening door medewerkers van opdrachtnemer of anderszins, dan dient de opdrachtgever dit schriftelijk binnen 24 uur na het ontstaan van de onvrede te melden. Klacht(en) dienen per post gestuurd te worden naar: 

De Makelaarsveste, Kwekerije 18 8266 KH Kampen of mail: klachten@makelaarsveste.nl. 

Binnen zeven dagen na ontvangst van uw klacht krijgt u schriftelijk een bevestiging.

BIJ VERKOOP

Verkoopbemiddelingsovereenkomst

De verkoopbemiddelingsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Als de verkoopbemiddelingsovereenkomst door meer dan 1 opdrachtgever is aangegaan, dan kan deze alleen door betreffende personen gezamenlijk schriftelijk worden ingetrokken.

Mocht om welke reden dan ook de verkoopbemiddelingsovereenkomst door opdrachtgever of opdrachtnemer worden beëindigd of worden opgeschort anders dan vanwege het succesvol vervullen van de overeenkomst dan is er geen vermindering of restitutie op het verschuldigde tarief van de verkoopbemiddelingsdienst.

Bij het onverhoopt terugnemen van de opdracht, om welke reden dan ook, door de opdrachtgever na betaling doch voor het opstarten van de verkoopbemiddelingsovereenkomst en na het verstrijken van de bedenktermijn is opdrachtgever 20% van het in de verkoopbemiddelingsovereenkomst overeengekomen en bevestigde volledige tarief verschuldigd. 

De opdrachtnemer geeft de opdrachtgever mits op een later moment en binnen een periode van 1 jaar na ondertekening van de oorspronkelijke verkoopbemiddelingsovereenkomst de mogelijkheid de oorspronkelijke verkoopbemiddelingsovereenkomst ongewijzigd voort te zetten waarbij de eerder betaalde som voor het terugnemen van de oorspronkelijke opdracht in mindering wordt gebracht op het te betalen volledige tarief voor de bemiddeling.

Met ‘redenen tot beëindiging van de verkoopbemiddelingsovereenkomst’ wordt onder andere bedoeld:  

·       Het door de opdrachtgever zelf afronden van de verkoop zonder (verdere) inzet van de opdrachtnemer. 

·       Het door de opdrachtgever onwerkbaar maken van de situatie, verstoorde onderlinge verhoudingen en/of het door opdrachtgever anderszins verhinderen van het kunnen vervullen van de opdracht. 

·       Het door de opdrachtgever achterhouden van essentiële informatie voor het ten uitvoer brengen van de opdracht uit de verkoopbemiddelingsovereenkomst. 

·       Het opzettelijk tegenwerken van het ten uitvoer brengen van de verkoop- bemiddelingsovereenkomst door de opdrachtgever of in opdracht van de opdrachtgever. 

·       Het benaderen of inzetten van een ander bedrijf/bedrijven, makelaar(s) of persoon/personen voor het verwezenlijken van het doel en/of de opdracht zoals beschreven in de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen verkoopbemiddelingsovereenkomst. 

 

Inhoud verkoopdienst

De reguliere werkzaamheden van de opdrachtnemer bij de verkoopbemiddelings-overeenkomst bestaat uit het beoordelen van de waarde van de woning of het ontroerend object, het adviseren van de verkoopstrategie, het ontwerpen en verzorgen van het promotiemateriaal, het uitvoeren van de benodigde promotionele marketing, het informeren, verzamelen en adviseren bij de juridische, bouwtechnische en fiscale aspecten van de woning of het ontroerend object en het uitvoeren van de onderhandelingen, het begeleiden en verzorgen van de bezichtigingen, het geven van advies bij het opstellen van de verkoopovereenkomst als het schriftelijk opstellen van de verkoopovereenkomst zelf, het initiëren en begeleiden van de ondertekening van de koopovereenkomst door beide partijen, administratieve afwikkeling van de verkoop en afronding naar de notaris voor de juridische overdracht, het verzorgen van een eindinspectie van de woning of het onroerend object en begeleiding bij de juridische overdracht. Indien gewenst kan de opdrachtnemer ondersteunen bij het verkrijgen van een energielabel. Hier zitten extra kosten aan. 

 

Verplichtingen makelaar

De opdrachtnemer behartigt alleen de belangen van de opdrachtgever en voert de opdracht deskundig uit waarbij de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houdt van het verloop van de opdracht. De opdrachtnemer werkt alleen voor de opdrachtgever en nooit voor de kandidaat-kopers. De opdrachtnemer kan en mag niet namens een opdrachtgever een overeenkomst sluiten, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen en er een schriftelijke volmacht is afgegeven waarin is opgenomen dat de opdrachtnemer mag handelen in naam van de opdrachtgever. Hiervoor worden aanvullende kosten aan de opdrachtgever voor berekend.

 

Verplichting opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht alle noodzakelijke informatie aan de opdrachtnemer te overleggen voor de uitvoering van de opdracht uit de koopbemiddelingsovereenkomst.

De opdrachtgever mag geen activiteiten ontplooien die de opdrachtnemer bij het vervullen van de opdracht kunnen hinderen. De opdrachtgever mag bijvoorbeeld zoals eerder genoemd geen gebruik maken van een andere makelaar dan de opdrachtnemer. 

De opdrachtgever is verplicht het verkoopbord tot aan de overdracht van de woning of beëindiging van de verkoopbemiddelingsovereenkomst op de door de opdrachtnemer aangewezen plek te laten staan en als het een raambord betreft, deze te laten hangen. Daarbij zorgt de opdrachtgever er voor dat het bord correct staat en schoon is. Mocht de opdrachtgever zich hier niet aan houden of willen houden worden er extra kosten in rekening gebracht. De kosten voor het weigeren of voortijdig wegnemen van het verkoopbord of poster is € 500,- . Een bord is voor de opdrachtnemer een belangrijke marketingtool

De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in staat de opdracht correct te kunnen vervullen in het kader van de WWFT en overige wettelijke verplichtingen. De opdrachtgever is te allen tijde verplicht elke wijziging, ontbinding, annulering of overdracht van gegevens en overige informatie die van belang is voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk aan de opdrachtnemer te overleggen. 

 

Verkoopbemiddelingsovereenkomst vervuld

Met het succesvol afronden van de verkoopbemiddelingsovereenkomst wordt de schriftelijke verkoop aan een derde partij en overdracht van de woning of het onroerend object aan deze bedoeld. De verkoopbemiddelingsovereenkomst is ook vervuld als tijdens de duur van deze overeenkomst een koop tot stand komt die niet het gevolg is door de verleende diensten van de opdrachtnemer. De verkoopbemiddelingsovereenkomst is pas vervuld als alle opschortende voorwaarden in vervulling zijn gegaan en er geen beroep op deze voorwaarden meer mogelijk is. De verkoopbemiddelingsovereenkomst is pas beëindigd als het overeengekomen tarief voor de verkoopopdracht uit de verkoopbemiddelingsovereenkomst door de opdrachtgever is voldaan. De beëindiging van de verkoopbemiddelingsovereenkomst wordt na ontvangst van de betaling door de opdrachtnemer schriftelijk bevestigd.

 

Opdrachttarief loon en kosten

Het tarief voor de opdracht tot verkoop wordt vooraf schriftelijk vastgelegd in de verkoopbemiddelingsovereenkomst. Het tarief van de opdracht is het bedrag dat door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer moet worden betaald. Uit de opbrengst van de het tarief worden vaste bedrijfskosten, kosten voor de verkoopopdracht evenals een deel van het loon van de makelaar betaald. Naast het opdrachttarief is het mogelijk dat er extra kosten in rekening worden gebracht. 

 

Verkoopbemiddelingsovereenkomst vervuld

Met het succesvol afronden van de verkoopbemiddelingsovereenkomst wordt de schriftelijke verkoop aan een derde partij en overdracht van de woning of het onroerend object aan deze bedoeld. De verkoopbemiddelingsovereenkomst is ook vervuld als tijdens de duur van deze overeenkomst een koop tot stand komt die niet het gevolg is door de verleende diensten van de opdrachtnemer. 

 

De verkoopbemiddelingsovereenkomst is pas vervuld als alle opschortende voorwaarden in vervulling zijn gegaan en er geen beroep op deze voorwaarden meer mogelijk is. De verkoopbemiddelingsovereenkomst is pas beëindigd als het overeengekomen tarief voor de verkoopopdracht uit de verkoopbemiddelingsovereenkomst door de opdrachtgever is voldaan. De beëindiging van de verkoopbemiddelingsovereenkomst wordt na ontvangst van de betaling door de opdrachtnemer schriftelijk bevestigd.

 

Opdrachttarief loon en kosten

Het tarief voor de opdracht tot verkoop wordt vooraf schriftelijk vastgelegd in de verkoopbemiddelingsovereenkomst. Het tarief van de opdracht is het bedrag dat door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer moet worden betaald. Uit de opbrengst van de het tarief worden vaste bedrijfskosten, kosten voor de verkoopopdracht evenals een deel van het loon van de makelaar betaald. Naast het opdrachttarief is het mogelijk dat er extra kosten in rekening worden gebracht. 

Dit zijn kosten voor extra diensten of opdrachten die de opdrachtgever tijdens de duur van de verkoopbemiddelingsovereenkomst aan opdrachtnemer heeft opgedragen. Extra diensten zijn diensten die niet in de standaard verkoopbemiddeling zijn opgenomen, bijvoorbeeld aanvullende promotie op sociale media, week- of dagbladen, folders en flyers, openhuis en dergelijke. Deze opdrachten worden vooraf schriftelijk vastgelegd waarna de opdrachtgever binnen zeven dagen de extra kosten voor de aanvullende dienst aan opdrachtnemer voldoet. Voor extra diensten geldt dat na de schriftelijke opdracht de opdrachtgever het tarief voor de dienst aan opdrachtnemer verschuldigd is. Er is geen restitutie mogelijk op deze extra verleende opdrachten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en of schade door of vanwege de notaris en/of door deze uitgevoerde werkzaamheden. Zodra opdrachtgever en opdrachtnemer een concept van de ‘akte van levering’ en alle verdere aanhorige stukken van de notaris hebben ontvangen worden deze stukken door zowel de opdrachtnemer als door de opdrachtgever volledig doorgenomen. Indien onjuistheden in de stukken worden geconstateerd meldt opdrachtgever respectievelijk opdrachtnemer deze bij de notaris.  Opdrachtnemer is op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden die door opdrachtgever niet zijn gemeld bij opdrachtnemer en of notaris.   

BIJ AANKOOP

Aankoopbemiddelingsovereenkomst

De aankoopbemiddelingsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Als de aankoopbemiddelingsovereenkomst door meer dan 1 opdrachtgever is aangegaan, dan kan deze alleen door betreffende personen gezamenlijk schriftelijk worden ingetrokken.

Mocht om welke reden dan ook de aankoopbemiddelingsovereenkomst door opdrachtgever of opdrachtnemer worden beëindigd of worden opgeschort anders dan vanwege het succesvol vervullen van de overeenkomst dan is er geen vermindering of restitutie op het verschuldigde tarief van de aankoopbemiddelingsdienst.

 

Annulering 

Mocht een aankoop worden geannuleerd en/of ontbonden op basis van de in de koopovereenkomst opgenomen financieringsvoorwaarde, dan dient dit door de opdrachtgever zelf op de wijze zoals beschreven in de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst te gebeuren, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het ontbinden en annuleren van de koopovereenkomst.

Bij het te laat of niet leveren van de woning of het onroerende object door de verkopende partij adviseert de opdrachtnemer de opdrachtgever over de te nemen juridische stappen. De opdrachtgever dient zelf de ingebrekestelling te initiëren, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. 

De opdrachtgever is zich ervan bewust dat eenmaal de opdracht tot aankoop te hebben verleend, dit tot de financiële verplichting tot betaling van het overeengekomen tarief leidt met een betalingstermijn van 7 dagen. Na ondertekening van de aankoopbemiddelingsovereenkomst is de opdrachtgever het tarief aan de opdrachtnemer verschuldigd. 

Mocht om welke reden dan ook de aankoopbemiddelingsovereenkomst door opdrachtgever of opdrachtnemer worden beëindigd of worden opgeschort anders dan vanwege het succesvol vervullen van de overeenkomst dan is er geen restitutie op het verschuldigde tarief van de aankoopbemiddelingsdienst.

Bij het onverhoopt terugnemen van de opdracht, om welke reden dan ook, door de opdrachtgever na betaling doch voor het opstarten van de aankoopbemiddelingsovereenkomst is de opdrachtgever 20% van het tarief verschuldigd. 

De opdrachtnemer geeft de opdrachtgever mits op een later moment en binnen een periode van 1 jaar na ondertekening van de oorspronkelijke aankoopbemiddelingsovereenkomst de mogelijkheid de oorspronkelijke aankoopbemiddelingsovereenkomst ongewijzigd voort te zetten waarbij de eerder betaalde som voor het terugnemen van de oorspronkelijke opdracht in mindering wordt gebracht op het te betalen volledige tarief voor de bemiddeling.

Met ‘redenen tot beëindiging van de aankoopbemiddelingsovereenkomst’ wordt onder andere bedoeld:  

·       Het door de opdrachtgever zelf afronden van de aankoop zonder (verdere) inzet van de opdrachtnemer. 

·       Het door de opdrachtgever onwerkbaar maken van de situatie, verstoorde onderlinge verhoudingen en/of het door opdrachtgever anderszins verhinderen van het kunnen vervullen van de opdracht. 

·       Het door de opdrachtgever achterhouden van essentiële informatie voor het ten uitvoer brengen van de opdracht uit de aankoopbemiddelingsovereenkomst. 

·       Het niet rond krijgen van de financiering door de opdrachtgever waarna de opdrachtgever verdere aankoopbemiddeling beëindigd of niet wenst voort te zetten. 

·       Het opzettelijk tegenwerken van het ten uitvoer brengen van de aankoopbemiddelingsovereenkomst door de opdrachtgever of in opdracht van de opdrachtgever. 

·       Het benaderen of inzetten van een ander bedrijf/bedrijven of persoon/personen voor het verwezenlijken van het doel en/of de opdracht zoals beschreven in de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen aankoopbemiddelingsovereenkomst. 

Inhoud aankoopdienst

De reguliere aankoopbemiddelingsovereenkomst bestaat uit het begeleiden bij aankoop van een woning of onroerend object die door de opdrachtgever is aangereikt en vooraf door opdrachtgever zelf is bezichtigd. 

Voorafgaand aan de tweede bezichtiging van de woning of het onroerend object door de opdrachtgever hebben opdrachtgever en opdrachtnemer overleg over de bouwkundige en juridische staat, het huidig gebruik en de bestemming van de woning of het onroerend object. Daarbij worden de prijstechnische, sociaal-maatschappelijke aspecten en de positie van de woning of onroerend object in de huidige markt ten opzichte van eventuele andere kandidaat-kopers besproken. 

Tijdens de tweede bezichtiging is altijd een medewerker van de opdrachtnemer in persoon aanwezig. De woning of het onroerend object wordt geïnspecteerd en waar nodig wordt aan de opdrachtgever het advies gegeven om bouwkundig en/of andere deskundig advies in te winnen voor dat opdrachtgever besluit een bod uit te brengen of tot aankoop over te gaan. Als de opdrachtgever het advies van opdrachtnemer naast zich neerlegt, dient dit schriftelijk te worden vastgelegd en door opdrachtgever te worden bekrachtigd. 

De opdrachtgever is zich bewust dat door het advies van de opdrachtnemer naast zich neer te leggen eventuele zaken die na aankoop aan de orde komen voor kosten en risico van de opdrachtgever zelf zijn.

Nadat de opdrachtgever bij de opdrachtnemer aangeeft de onderhandelingen ten aanzien van de woning of het onroerend object te willen starten vindt vooraf overleg plaats tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer om de aankoopstrategie te bespreken. Tijdens dit overleg wordt de waarde van de woning en de eventuele concurrentie van andere kandidaat-kopers in de huidige markt besproken. Daarbij wordt de (geschatte) waarde van de woning of het onroerend object, de uiterste aankoopprijs met bijbehorende voorwaarden en de wijze van onderhandeling schriftelijk in dossier vastgelegd.

Bij het succesvol afronden van de onderhandeling wordt door de verkopende partij, tenzij tussen verkopende partij en opdrachtgever anders is overeengekomen, een concept-koopovereenkomst opgesteld en aan opdrachtgever en opdrachtnemer overlegd. Het opstellen van een (concept)koopovereenkomst behoort niet tot de werkzaamheden binnen het aankoopbemiddelingspakket van opdrachtnemer. De concept- koopovereenkomst wordt door de opdrachtnemer nader bekeken en waar nodig in overleg met de verkopende partij gecorrigeerd en/of aangevuld nog voor deze door opdrachtgever en verkopende partij wordt ondertekend.

De opdrachtgever dient zelf na ondertekening van de koopovereenkomst, indien nodig, de financieringsaanvraag voor de aankoop van betreffende woning of onroerend object op te starten, met in achtneming van de in de koopovereenkomst gestelde bepalingen en termijnen. Het opstarten, uitvoeren en/of behandelen van de financieringsaanvraag en/of het verkrijgen van de benodigde financiering is geen onderdeel van de opdracht aan of dienstverlening van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitvoering van de financieringsaanvraag door derden of tekortkomingen daarin noch voor schade die daaruit voortkomt.

Na totstandkoming van de koopovereenkomst dient, tenzij in de koopovereenkomst anders is overeengekomen, de opdrachtgever voor eigen rekening een notaris in te schakelen ten behoeve van de juridische overdracht. Het selecteren en/of inschakelen van een notaris behoort niet tot de opdracht of dienstverlening van de opdrachtnemer, maar de opdrachtnemer kan hierin wel adviseren. 

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of schade door of vanwege de notaris en/of door deze uitgevoerde werkzaamheden. Zodra opdrachtgever en opdrachtnemer een concept van de ‘akte van levering’ en alle verdere aanhorige stukken van de notaris hebben ontvangen worden deze stukken door zowel de opdrachtnemer als door de opdrachtgever volledig doorgenomen. Indien onjuistheden in de stukken worden geconstateerd meldt opdrachtgever respectievelijk opdrachtnemer deze bij de notaris.  Opdrachtnemer is op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden die door opdrachtgever niet zijn gemeld bij opdrachtnemer en/of notaris.